Location:Around Kurosaki,Yahata / Category:Suki-yaki / Shabu-shabuReset